Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Visitatie

Procedure Visitatie

De instrumenten die door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie ontwikkeld zijn, hebben als doel inzicht te geven in de mate waarin de gevisiteerde voldoet aan de eisen die gesteld zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Een belangrijk item hierbij is het waarborgen van de kwaliteit van de behandeling van dyslexie.De visiteur beperkt zich tijdens de visitatie tot het constateren van afwijking in relatie tot de gestelde normen en geeft geen oordeel over de inhoud van de gevonden afwijking.

De visiteur is zich bewust van de verschillende belangen van de partijen en stelt zich onafhankelijk en neutraal op. De bevindingen die tijdens de visitatie geconstateerd worden, zullen vastgelegd worden op het feitenformulier. Dergelijke formulieren worden in gezamenlijkheid opgesteld en moeten worden geaccordeerd door de gevisiteerde. Alle informatie verkregen uit de visitatie zal door de visiteur vertrouwelijk worden behandeld. De informatie, verkregen uit de feitenformulieren, zal de basis vormen voor het visitatierapport.
Dit rapport wordt na de visitatie gemaakt door de visiteur en gaat dan naar het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Deze zal hieruit een eindconclusie trekken en dit schriftelijk laten weten.

Het visitatierapport zal direct na de visitatie door de visiteur gemaakt worden aan de hand van het feitenformulier. De visiteur zal slechts op een objectieve manier het rapport opstellen. Er is geen sprake van een eigen mening in het rapport. Het rapport zal leiden tot een eindconclusie van de visitatie. Hierin kunnen de volgende resultaten naar voren komen:

  1. De gevisiteerde praktijk voldoet volledig aan de eisen.
  2. De gevisiteerde praktijk voldoet aan de meeste eisen, maar niet allemaal.
  3. De gevisiteerde praktijk kan niet voldoen aan de eisen.

Bij optie 1 zal meteen duidelijk zijn dat de gevisiteerde praktijk het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie ontvangt.
Bij optie 2 en 3 zal er later beraad moeten zijn om een beslissing te kunnen maken over de visitatie en de praktijk. Hierover zal een auditcommissie beslissen.

Procedure Auditcommissie

Doel van de auditcommissie is het vaststellen of de gevisiteerde praktijken voldoen aan de kwaliteitseisen opgesteld door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en mogelijk in advies voorzien.

Werkwijze: Wanneer de visitatie plaatsgevonden heeft, zal er door de visiteur een verslag van haar visitatie gemaakt worden en geeft een advies wat betreft toelating en geeft eventuele zwakke/verbeterpunten aan. Adviezen wat betreft toelating kunnen de volgende mogelijkheden zijn:

  1. De gevisiteerde praktijk voldoet volledig aan de eisen.
  2. De gevisiteerde praktijk voldoet aan de meeste eisen, maar niet allemaal.
  3. De gevisiteerde praktijk kan niet voldoen aan de eisen.

Bij optie 1 zal meteen duidelijk zijn dat de gevisiteerde praktijk het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie ontvangt. Het verslag wordt ter informatie aan de auditcommissie gezonden.

Bij optie 2 en 3 zal er een nauwkeurige beoordeling moeten gaan plaatsvinden die recht doet aan de door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde eisen en aan de betreffende behandelaar.
De auditcommissie, bestaande uit behandelaars en wetenschappers met ruime kennis en ervaring op het gebied van dyslexie, zullen aan de hand van alle beschikbare gegevens een bindend advies geven aan het Bestuur.
Dit advies garandeert dat voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen.

Beoordeling dient binnen veertien dagen schriftelijk aan de administratie toegezonden te worden. Zo zal een praktijk niet te lang in onzekerheid gelaten worden.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie