Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Overzicht van de organisatie van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Bestuur

 • Voorzitter: Mevr. M.A. van Grafhorst
 • Penningmeester: Dhr. I. Terpstra
 • Secretaris: Dhr. C. Struiksma
 • Bestuurslid: Mevr. H. Sikken

Oprichters van het Kwaliteitsinstituut zijn: Balans (oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zie www.balansdigitaal.nl) en de SDN (in deze stichting zijn de wetenschappers die betrokken zijn bij dyslexie vertegenwoordigd, zie www.stichtingdyslexienederland.nl).

Ontwikkelgroep

De ontwikkelgroep heeft de volgende doelstellingen:

 1. Het inhoudelijk vormgeven van een landelijke (webbased) databank, waarin dyslexiebehandelaars de gegevens van diagnostiek en behandeling van dyslexie kunnen invoeren, analyseren en evalueren.
 2. Het volgen en vastleggen van de nationale en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot diagnose en behandeling van dyslexie. Deze kennis, indien relevant, wordt binnen het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gewaarborgd.
 3. Het opzetten van wetenschappelijk onderzoek op basis van doelstelling 1 en 2 om tot een meer evidence based protocol te komen door middel van monitoring en het uitvoeren van een meta-analyse.

In de werkgroep ontwikkeling, evaluatie en onderzoek hebben de volgende deskundigen zitting genomen:

 • Prof. D.A.V. van der Leij
 • Dr. A.J.C. Struiksma
 • Prof. L. Verhoeven
 • Mw. drs. E. Loykens
 • Mw. dr. R. Kleijnen
 • Mr. drs. I. Terpstra

Adviescollege

Het adviescollege adviseert het bestuur ten aanzien van ontwikkelingen ten aanzien van dyslexie, ervaringen met verzekeraars en wat er verder speelt in het veld.
Het adviescollege bestaat uit vertegenwoordigers van bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie aangesloten praktijken of andere door het bestuur uitgekozen betrokkenen bij dyslexiezorg.

 • Mw. M. Buitenkamp
 • Mw. J. Jongeneelen
 • Mw. A.J. Kaptein
 • Mw. R. Kleijnen
 • Mw. E. Loykens
 • Dhr. B. Spijkers
 • Mw. B. Toering
 • Dhr. A.P.M. van Waterschoot
 • Dhr. J. Wilgenhof

Klachtencommissie

Door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een klachtenprocedure met een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld. De klachtencommissie bestaat uit:

 • Mr. J. Wijningen
 • Mw. drs. E. Poels
 • Mw. drs. P.M. van Wierden

Auditcommissie

De auditcommissie stelt vast of gevisiteerde praktijken voldoen aan de kwaliteitseisen opgesteld door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, zie visitatie.

 • Dr. A.J.C. Struiksma
 • Mw. drs. E. Loykens
 • Mw. drs. V. Soeters
 • Drs. P. Nooitgedacht

Uitvoeringskantoor

Voor de administratie, monitoring van datagegevens en certificering van erkende dyslexiespecialisten is er een onafhankelijk uitvoeringskantoor van waaruit de activiteiten van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie worden gecoördineerd en uitgevoerd.
Naast databeheer en certificering is het uitvoeringskantoor verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur, de ontwikkelgroep en het adviescollege van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Ten behoeve van de communicatie met direct betrokkenen en externe partijen wordt gewerkt met communicatiemiddelen als een website en nieuwsbrieven.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie