Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Oprichting en statuten stichting

Heden, zevenentwintig november tweeduizend acht, verscheen voor mij,
Mr Alexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum, notaris te Hilversum:

de heer Mr Drs Ids Terpstra, geboren te Oostdongeradeel op 4 mei negentien honderd eenenvijftig, wonende te 4818 RD Breda, Baronielaan 114, die zich heeft gelegitimeerd met rijbewijs nummer 4790957005, afgegeven te Breda op vijftien februari tweeduizend zeven, gehuwd mevrouw Marcelle van den Bergh.

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteitsinstituut Dyslexie (K.D.).
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de stichting is:
  uitvoering geven aan het monitoren van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling , zulks in de ruimste zin des woords.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het bevorderen van de kennis en kunde van de dyslexiebehandelaar
  2. het toezien op de de beheersbaarheid van een protocol voor diagnose en behandeling dyslexie;
  3. de bewaking van de kwaliteit van het stellen van een diagnose en/of behandeling van dyslexie door middel van een onafhankelijke databank;
  4. het instellen en doen functioneren van een ontwikkelgroep en een resonansgroep;
  5. het mede (doen) uitvoeren van een kwaliteitsregister behandelaars;
  6. het bijhouden van een certificeringregister en data t.b.v. monitoren;
  7. het certificeren van dyslexiebehandelaars en/of diagnostici;
  8. het wetenschappelijk monitoren laten verzorgen door Stichting Dyslexie Nederland;
  9. het verstrekken van relevante data aan de SDN
  10. het opzetten van een uitvoeringsbureau met betrekking tot het uitvoering te geven aan het opslaan, en beschikbaar stellen aan relevante partijen van data, het certificeren van diagnostici en/of dyslexiebehandelaars, en voor alle verdere administratieve taken ter ondersteuning van Stichting Kwaliteitsinstituut Dyslexie;
  11. het geven van voorlichting over het protocol en de relevante beheersbaarheidsdata;
  12. het afhandelen van klachten en bezwaren

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) natuurlijke bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.
 4. Alle bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

  1. De ouderorganisatie en de wetenschap, hebben ieder recht op een kwaliteitszetel. De benoeming vindt plaats met in achtneming van artikel 3 lid 2.
  2. Door de ouderorganisatie en wetenschap wordt een onafhankelijke voorzitter voorgedragen.
 5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
 5. Het bestuur is bevoegd om derden te mandateren.
 6. Het bestuur kan commissies instellen. Deze kunnen nader in het reglement omschreven worden.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft of op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer de voorzitter of twee van de overige bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven.
 2. is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
 4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
 6. door het ontstaan van de onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 3 lid 1.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Samenstelling en werkwijze van de ontwikkelgroep KD

Artikel 9

De stichting kent minimaal een ontwikkelgroep die zowel ‘evaluatie en onderzoek’ als de ‘beheersbaarheid van de dyslexiezorg en de daarvoor benodigde kwaliteitseisen’ monitort. Als de stichting meerdere kwaliteitsregelingen beheert, kan het bestuur voor afzonderlijke kwaliteitsregelingen een specifieke ontwikkelgroep instellen.
Voorts kent de stichting een resonansgroep die bestaat een rijk scala aan betrokkenen bij dyslexiezorg.

Ontwikkelgroep

 1. De samenstelling van een ontwikkelgroep dient zodanig te geschieden dat de deskundigheid die nodig is voor de taakstelling van de betreffende ontwikkelgroep gewaarborgd is.
 2. Het bestuur benoemt de leden van de ontwikkelgroep op voordracht van de ontwikkelgroep waar een lid wordt toegevoegd.
 3. De ontwikkelgroep stelt de kwaliteitseisen, dat wil zeggen de beoordelingseisen, de beoordelingsgrondslag en de cesuur van de beoordeling, vast en kan besluiten tot wijzigingen. De ontwikkelgroep dient bij het aanbrengen van wijzigingen te streven naar aansluiting bij (inter)nationaal geldende eisen en ontwikkelingen op het gebied van dyslexie en alles wat hiermee in de ruimste zin des woords samenhangt.
 4. De ontwikkelgroep neemt besluiten inzake interpretatievragen van de kwaliteitseisen, adviseert gevraagd en ongevraagd de uitvoeringsorganen inzake de interpretatie en uitvoering van de kwaliteitsregeling en bewaakt de kwaliteit hiervan.
 5. De besluiten van de ontwikkelgroep voortvloeiend uit lid 3 en 4 zijn bindend voor het bestuur, tenzij het doel en/of voortbestaan van de stichting naar oordeel van het bestuur in het geding zijn. Het bestuur kan zich hiertegen verzetten door openbaarmaking van het besluit te verhinderen. Zonder openbaarmaking krijgen nieuwe wijzigingen en besluiten geen rechtskracht, de bestaande bepalingen blijven van kracht.
 6. Voor haar werkwijze, taken en bevoegdheden, alsmede de zittingsduur en de manier waarop het lidmaatschap van de ontwikkelgroep eindigt, stelt de ontwikkelgroep een eigen reglement vast. Dit reglement behoeft goedkeuring van het bestuur alvorens in werking te treden.

Resonansgroep

De resonansgroep wordt benoemd (voor onbepaalde tijd) en ontslagen door het bestuur, en adviseert het bestuur en de ontwikkelgroep ten aanzien van de uitwerkingen die zij presenteren:

 1. De resonansgroep bestaat uit een breed scala aan vertegenwoordigers van betrokkenen bij dyslexiezorg, te weten: de ouders/verzorgers van dyslectische kinderen en jeugdigen, de dyslectische jeugdigen zelf, vertegenwoordigers van diagostici/dyslexiebehandelaars (grote instituten, kleinere vrijgevestigden, verenigde onderwijsbegeleidingsdiensten), vertegenwoordigers van beroepsverenigingen (NIP, NVO, NVLF, LBRT), vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van de wetenschap, vertegenwoordigers van uitvoerders van dyslexiezorg en allen die in de loop der tijd betrokken zijn bij dyslexiezorg
 2. Voor haar werkwijze, taken en bevoegdheden, alsmede de zittingsduur en de manier waarop het lidmaatschap van de resonansgroep eindigt, stelt de ontwikkelgroep een eigen reglement vast. Dit reglement behoeft goedkeuring van het bestuur alvorens in werking te treden. Het bestuur, de ontwikkelgroep en de resonansgroep dragen gezamenlijke zorg voor toegankelijke communicatiestructuren naar de achterban d.m.v een toegankelijke website en regelmatige nieuwsbrieven via de daartoe bestaande kanalen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten kunnen indien het bestuur dit wenselijk acht worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 14

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met ultimo tweeduizendnegen.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

 1. het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders;
 2. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:

  1. mevrouw Marijke Agaath van Grafhorst, geboren te Hilversum op elf oktober negentienhonderd zestig, wonende te 1214 GV Hilversum, Neuweg 44, die zich heeft gelegitimeerd met paspoort nummer NK3042341, afgegeven te Hilversum op tien januari tweeduizend zes, (onafhankelijk) als voorzitter;
  2. Ids Terpstra, voornoemd, (vertegenwoordiger van de ouderorganisatie), als penningmeester; en
  3. mevrouw Maria Hubertina Leonarda Kleijnen, geboren te Heerlen op tweeëntwintig augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 6415 XW Heerlen, Heuvelweg 5, die zich heeft gelegitimeerd met paspoort nummer NV26DFK31, afgegeven te Heerlen op zeventien juni tweeduizend acht, (vertegenwoordiger van de wetenschap), als secretaris.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WELKE AKTE is verleden te Hilversum op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.

De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met zowel deze inhoud als een beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.

Download de statuten van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie