Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Kwaliteitseisen voor een dyslexiebehandelaar (Hoofdbehandelaar)

Richtlijnen met betrekking tot de deskundigheid van hoofdbehandelaar dyslexiezorg

 1. Geregistreerd staan als academisch opgeleide psycholoog of orthopedagoog. Deze heeft tevens een tweejarige postacademische opleiding doorlopen en is bij VWS geregistreerd als gz-psycholoog (volgens de wet BIG) of bij de beroepsverenigingen als kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) of orthopedagoog-generalist (NVO).
 2. Geregistreerde gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen-generalisten kunnen – aan de hand van de volgende kwaliteitsrichtlijnen – verantwoorden dat zij deskundig zijn (en blijven) op het gebied van dyslexie en moeten dit zichtbaar kunnen maken.

  • Werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie;
  • Kan over de afgelopen 2 jaar minimaal tussen de 10 en 20 casussen op het gebied van individuele diagnostiek en behandeling van dyslexie tonen (de diagnostiek en behandeling van deze casussen past binnen de uitgangspunten zoals beschreven in het Protocol Dyslexie diagnose en behandeling);
  • Is minimaal tussen 8 en 16 uur per week werkzaam op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van dyslexie;
  • Kan aantonen dat hij/zij geaccrediteerde cursussen heeft gevolgd op het gebied van diagnose, indicatiestelling en behandeling van dyslexie (het aantal punten welke in een bepaald tijdbestek gehaald moeten worden en aan welke eisen de gevolgde cursussen moeten voldoen wordt nog verder uitgewerkt);
  • Beschikt over een multidisciplinair en multiprofessioneel netwerk, waardoor multidisciplinaire samenwerking en intercollegiale toetsing mogelijk zijn;
  • Neemt deel aan intervisie en/of kenniskringen;
  • Neemt kennis van en handelt naar recente wetenschappelijke inzichten;
  • Verleent medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, in het kader van effectmetingen/monitoren (screenings)instrumenten en behandelmethoden;
  • Heeft de bereidheid kennis uit te dragen en over te dragen op collega’s die deskundigheid moeten verwerven;
  • Kan garanties bieden voor een goede ketenzorg, dit betekent dat verwijzers (scholen e.a.) geïnformeerd moeten worden over het verloop van de behandeling en een goede overdracht moet plaatsvinden bij beëindiging van de behandeling.
 3. Onafhankelijke datagestuurde verantwoording. Dyslexiebehandelaars leveren zowel procesmatige als cliëntdata aan. Deze gegevens worden in een digitale databank verwerkt, die door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie beheerd wordt. Behandelaars loggen hierop in en voeren de gevraagde data in.
 4. Verleent medewerking aan de visitatie.

5 september 2008

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie