Format Leerlingdossier Dyslexie

Als ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling van dyslexie, hebben zij een dossier nodig dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. Op grond van dit dossier beoordeelt de diagnosticus/behandelaar of het kind voor vergoede diagnostiek in aanmerking komt.
De school stelt het leerlingdossier samen. Dit bevat onder meer toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school gedaan heeft om de achterstand van de leerling op dit gebied in te lopen.

Het Masterplan Dyslexie, het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie hebben in lijn met de leidraad afstemming onderwijs-zorg vergoedingsregeling een uniform leerlingdossier dyslexie samengesteld.
Wanneer scholen dit format ingevuld hebben, voldoen zij aan het protocol en is het leerlingdossier dat bij de diagnosticus/behandelaar ingeleverd moet worden, compleet. Het format is gebaseerd op de werkwijze zoals deze beschreven is in het Protocol Leesproblemen Dyslexie (Wentink & Verhoeven 2003).