Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Criteria toelating

Het KD stelt bekwaamheid van medebehandelaars als belangrijkste eis.
Bekwaamheid is een combinatie van:

  • opleiding;
  • ervaring met het – onder supervisie - behandelen in de zorg;
  • voortdurende deskundigheidsbevordering m.b.t. behandelcompetenties onder aansturing van de hoofdbehandelaar en door congresbezoek en relevante scholing;
  • onafhankelijkheid (de medebehandelaar mag op geen enkele manier betrokken zijn bij het onderwijstraject van de cliënt).

Bekwame medebehandelaars in de dyslexiezorg kunnen - wat hun opleiding betreft - worden ingedeeld in twee categorieën professionals:

  • medebehandelaars die hun hoofddiploma gehaald hebben op het gebied van onderwijs- of gedragswetenschappen. Het betreft hier academisch opgeleide professionals. 
    Zie beoordelingsformulier 1.
  • medehandelaars die hun hoofddiploma gehaald hebben in de para-medische sector (het betreft hier logopedisten).
    Zie beoordelingsformulier 2.

BELANGRIJK

Tot het register medebehandelaar worden niet toegelaten: RTers met als vooropleiding een onderwijsbevoegdheid en vervolgens een Master SEN opleiding.

Om medebehandelaar dyslexiezorg te kunnen zijn, dienen deze professionals aantoonbaar expertise verworven te hebben op het gebied van dyslexiebehandeling. Voor de twee groepen professionals is weergegeven wat het Kwaliteitsinstituut Dyslexie vraagt aan relevante opleiding voor medebehandelaars dyslexiezorg. Professionals die (nog) niet volledig voldoen aan de eisen die het Kwaliteitsinstituut Dyslexie stelt, worden geadviseerd alsnog de benodigde expertise te verwerven (zie aanbevelingen Kwaliteitsinstituut Dyslexie in de laatste kolom van het beoordelingsformulier).

BELANGRIJK

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de bekwaamheid van de medebehandelaar en of deze voldoet aan de door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde criteria. De hoofdbehandelaar dient dit als zodanig aan te tonen bij de visitatie door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie