Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Beleidsinformatie over de jeugdwet

26 Juni 2014

Bijeenkomst beleidsinformatie Jeugdwet voor kleine zorgaanbieders

Utrecht, 17 juni 2014

-----------------------

Vooraf

Op 17 juni jl. heeft in Utrecht een bijeenkomst over de beleidsinformatie onder de Jeugdwet plaatsgevonden, speciaal gericht op kleine zorgaanbieders. Het doel van de bijeenkomst is tweeledig:

 • Genodigden nader informeren over de uitvraag van beleidsinformatie onder de nieuwe Jeugdwet;
 • Samen met genodigden verkennen op welke wijze de kleine zorgaanbieders bij de implementatie ondersteund kunnen worden.

Mark Blaauw van het ministerie van VWS is met de genodigden in gesprek gegaan aan de hand van een presentatie over zowel de wijze waarop vanaf 1-1-2015 de gegevens voor de beleidsinformatie Jeugd verzameld worden, als de wijze waarop deze nieuwe aanpak wordt geïmplementeerd. De implementatie is als bijlage toegevoegd.

Aandachtpunten

De volgende punten zijn tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen en verdienen aandacht bij de verdere uitwerking van de regeling beleidsinformatie en de implementatie van de nieuwe aanpak:

 • Advies om de PGB’s onderdeel uit te laten maken van de beleidsinformatie. Dit is nu niet het geval en daarmee wordt een belangrijk deel van de hulp buiten beschouwing gelaten.
 • Perspectief van de cliënt. Wat hebben zij aan de regeling beleidsinformatie? Wordt de juiste informatie uitgevraagd om de ‘zorg aan het bed’ te verbeteren?
 • Privacy: op dit moment mogen medewerkers/hulpverleners die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) werken en niet minimaal een MBO niveau 3 opleiding hebben afgerond geen inzicht hebben in het BSN. Hoe is dit onder de nieuwe Jeugdwet geregeld?
 • Beveiliging van de upload voorziening van CBS.
 • Hoe om te gaan met een onbekend BSN?
 • Voldoende faciliteiten om het uploaden van de gegevensbestanden bij CBS te testen.
 • Een simpele, maar veilige manier om de gegevens voor CBS te genereren voor kleine zorgaanbieders. Een enquête per cliënt invullen is al snel te veel werk.

Afspraken

 • Advies over het opnemen van de PGB’s in de beleidsinformatie wordt teruggelegd bij VWS en VNG;
 • Bij de wetgevingsjuristen wordt gevraagd hoe de huidige regelgeving rondom inzicht in BSN zich verhoudt tot de regelgeving in de Jeugdwet;
 • Informatie over het woonplaatsbeginsel opsturen, evenals over de indeling van het type jeugdhulp;
 • BVKZ en Stichting IVKZ worden uitgenodigd voor het overleg met de overige brancheorganisaties;
 • Informatieprotocol verspreiden onder de deelnemers zodra dit is vastgesteld;
 • Genodigden betrekken bij het uitwerken van de benchmark rapportage voor jeugdhulpaanbieders;
 • Communicatie met de achterban kan via BVKZ en Stichting IVKZ

Bijlagen

  

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie